Analecta Pharmacorollia

2015 | stoneware, porcelain, celadon glaze